Wurdboek Frysk–Esperanto

Esperanto‐ersetting fan it Fryske wurd strekke

Frysk → Esperanto

It wurd strekke koe troch ús net yn de selektearre doeltaal oersette wurde.