Wurdboek Frysk–Esperanto

Esperanto‐ersetting fan it Fryske wurd biede

Frysk → Esperanto
  
FryskEsperanto
(foarslaan; oanbiede)
(oanbiede; ôfbyldzje; bringe; dwaan)