Nederlânsk–Frysk wurdboek

Fryske oersetting fan it Nederlânske wurd aan

Nederlânsk → Frysk

NederlânskFrysk (net rjochtstreeks oerset)Esperanto
info aan
ferhâldingswurd
(op)
info op
ferhâldingswurd
info sur
ûnbekende wurdsoarte
info aan
ferhâldingswurd
(bij; op)
info oan
ferhâldingswurd
info ĉe
ûnbekende wurdsoarte
info aan
ferhâldingswurd
(bij; naar; op; tegen; tot; voor)
info nei
ferhâldingswurd
;
info oan
ferhâldingswurd
;
info ta
ferhâldingswurd
;
info by
ferhâldingswurd
info al
ferhâldingswurd
info aan
ferhâldingswurd
(bij; naast)
info by
ferhâldingswurd
info apud
ûnbekende wurdsoarte
info aan
ferhâldingswurd
(door; van)
info fan
ferhâldingswurd
;
info sûnt
ferhâldingswurd
;
info troch
ferhâldingswurd
info de
ûnbekende wurdsoarte
info aan
ferhâldingswurd
(betreffende; in; met; naar; omtrent; op; over; van; voor)
oer;
info by
ferhâldingswurd
info pri
ûnbekende wurdsoarte
info aan
ferhâldingswurd
(jegens; met; tegen; tegenover; voor)
info tsjin
ferhâldingswurd
info kontraŭ
ûnbekende wurdsoarte
info aan
ferhâldingswurd
(door; met; om; van; voor)
info fan
ferhâldingswurd
; fanwegen;
info oan
ferhâldingswurd
info pro
ûnbekende wurdsoarte
info aan
ferhâldingswurd
(door; met; per)
info mei
ferhâldingswurd
info per
ûnbekende wurdsoarte
info aan
ferhâldingswurd
(om; omstreeks; rondom; tegen)
info om … hinne
ferhâldingswurd
info ĉirkaŭ
ûnbekende wurdsoarte
info aan
ferhâldingswurd
(binnen; in; op; per; te; van)
info yn
ferhâldingswurd
info en
ûnbekende wurdsoarte
info aan zijn
tiidwurd
(branden)
info baarne
tiidwurd
;
info brâne
tiidwurd
info bruli
ûnbekende wurdsoarte
info tot aan
ferhâldingswurd
(tot; voor; naar; tot op)
info oant
eigennamme
info ĝis
ûnbekende wurdsoarte
tot … aan toe
(tot en met)
oant … oan taĝis … inkluzive
info aaneen
bywurd
(bijeen; samen; tezamen; bij elkaar; saam)
info meiïnoar
bywurd
;
info tegearre
bywurd
info kune
ûnbekende wurdsoarte
info aaneen
bywurd
info efterinoar
bywurd
;
info oanien
bywurd
;
info oan ien tried troch
bywurd
;
info oanienwei
bywurd
info seninterrompe
ûnbekende wurdsoarte
info aaneen
bywurd
(achtereen)
info efterinoar
bywurd
;
info oanien
bywurd
;
info oan ien tried troch
bywurd
;
info oanienwei
bywurd
info senhalte
ûnbekende wurdsoarte
info aanhebben
tiidwurd
(dragen; ophebben)
info oanhawwe
tiidwurd
;
info drage
tiidwurd
info surhavi
ûnbekende wurdsoarte
info aanhebben
tiidwurd
(dragen)
info bringe
tiidwurd
;
info drage
tiidwurd
info porti
tiidwurd
info aanraden
tiidwurd
(adviseren; raden)
info advisearje
tiidwurd
;
info oanriede
tiidwurd
;
info riede
tiidwurd
info konsili
ûnbekende wurdsoarte
info aanroepen
tiidwurd
(oproepen; praaien)
info oanroppe
tiidwurd
;
info oproppe
tiidwurd
info alvoki
ûnbekende wurdsoarte
info aanschellen
tiidwurd
(aanbellen; bellen; luiden; schellen)
info oanskilje
haadwurd
;
info liede
tiidwurd
info sonorigi
ûnbekende wurdsoarte
info aanzeggen
tiidwurd
(aankondigen; bekendmaken; mededelen; verwittigen)
info oansizze
tiidwurd
info sciigi
ûnbekende wurdsoarte
info aanzoeken
tiidwurd
info fersykje
tiidwurd
;
info freegje
tiidwurd
info peti
ûnbekende wurdsoarte
info achteraan
bywurd
(achter; achterin; van achteren)
info benefter
bywurd
;
info efteryn
bywurd
;
info letter
bywurd
info malantaŭe
ûnbekende wurdsoarte
Wurdlist
<< >