English–Dutch dictionary

Dutch translation of the English word pen‐friend

English → Dutch
Dutch → English

EnglishDutch (translated indirectly)Esperanto
info pen‐friend
common noun
(penpal)
info penvriend
common noun
info korespondamiko
common noun
info friend
common noun
(girlfriend)
info vriendin
common noun
info amikino
common noun
info friend
common noun
(mate)
info vriend
common noun
info amiko
common noun
info pen
common noun
(sty)
info hok
common noun
info bestejo
common noun
info pen
common noun
(fold; sheepfold)
info schapestal
common noun
info ŝafejo
common noun
info pen
common noun
info pen
common noun
info plumo
common noun
info pen
common noun
info vrouwtjeszwaan
common noun
;
info wijfjeszwaan
common noun
info cignino
common noun
info pen
common noun
(cage)
info kooi
common noun
info kaĝo
common noun
EnglishDutch
pen‐friendcorrespondentievriend; correspondentievriendin; penvriend; penvriendin
friendamice; vriend; vriendin
penbeperken; box; duikbootbunker; hok; kooi; kooien; kot; neerpennen; opsluiten; pen; pennen; schapehok; schapestal; schrijven; vrouwtjeszwaan; wijfjeszwaan
Word list
<< >