English–Afrikaans dictionary
Engels–Afrikaanse woordeboek

Afrikaans translation of the English word junior

Afrikaans/English
English → Afrikaans
Afrikaans → English

EnglishAfrikaans
juniorjonger; jongere; jongste in diensjare; junior; laagste in rang; mindere
he is my juniorhy is jonger as ek; hy staat onder my
junior clerkonderklerk
junior partnerjongste vennoot
<< >