Ynformaasje oer it wurd op staande voet (Nederlânsk → Esperanto: tuj)

Wurdsoartebywurd

Foarbylden fan gebrûk

De gouverneur kan je op staande voet ontslaan.
In dat geval ben je op staande voet ontheven van je functie.
Alles wat daar ligt en wat eigendom is van de luchthaven, wil ik terug, en wel op staande voet.