Translation dictionary

Source language
 
Target language
79.494 words
 
72.191 words
Word to be translated
EnglishEsperanto
info bachelor
common noun
info fraŭlo
unknown part of speech
info bachelor
common noun
(baccalaureate)
info bakalaŭro
unknown part of speech
info bachelor pad
common noun
info fraŭlejo
common noun
info bachelor’s buttons
common noun
(feverfew)
info patrina tanaceto
unknown part of speech
info bachelor’s buttons
common noun
(cornflower)
info cejano
unknown part of speech
(grenkampa centaŭreo)
info bachelor’s buttons
common noun
(montane knapweed; mountain bluet; mountain cornflower; perennial cornflower)
info monta centaŭreo
unknown part of speech
info wild bachelor’s buttons
common noun
(common chicory; chicory)
info amara cikorio
common noun